Сайтът е създаден да служи на българския бизнес !!!
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.
.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

За къде без говорещо/ключово име

Контакти

Принт вариант

.
<
Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало >
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
.

За успеха на вашия бизнес с недвижими имоти !

 

оo

Много мило ,че  посещавате този сайт !

 .

Това е един взаимно щастлив шанс !

 .

Радвам се да се запознаем !

 

За дамите - един кавалерски поздрав !

Ако Вие,която посещавате тази сайт сте моя сънародни- чка - чаровна и лъчезарна българска дама,то от сърце Ви подарявам тази роза !

Нашата прекрасна Родина е страната на розите! А розата е царицата на цветята! Затова аз избрах да Ви подаря една българска роза !

Нека тези кратки редове, радват Вашето добро сърце !

o
о
. .
 За мъжете - едно приятелско приветствие !
.

Ако Вие, който посещавате този сайт, сте мой сънародник - то нека си стиснем по мъжки ръцете и :

 • да станем добри приятели  и бизнес-партньори !

Към всички !  Нека си спомним това, що други са написали за нас !

.

България е една малка земя, която лесно се на- мества в едно  човешко сърце,  но е  обилно на- дарена , като  миниатю- рен континент .

Земя с алпийски езера и белоснежки вър хове, с лековити горещи извори, с ледени пещери и слънчеви морски брегове, със скалисти пропасти, обсипани с еделвай- си и субтропични реки с водни лилии и надвиснали над тях лиани, земя със зла- тни житни поля и кехлибарено грозде.

 

Земя на работлив нада-  

 рен народ, с жени, които

 превърщат и най-сирома   шката къща в уютен дом

  Народ с топло сърце,             един малък рай !!

Е,сега мисля, че вече имате едно още по-добро настроение ! Така, че си пуснете любимата Ви музика, разположете се удобно и се пригответе да намерите :

 • решенията на едни или други Ваши проблеми, или да откриете начи- на, способите, средствата, методите и пътищата за осъществяването на Вашите мечти, надежди и планове !

Тъй, че,ако от това, което ще прочетете в сайта, се почуствате още по-бодро, по-оптимистично, по-щастливи, по-обнадеждени, по-радостни и по-весели, то  :

 • аз ще съм безкрайно доволен, че съм допринесъл, макар и с малко за Вашето по-добро настроение, оптимизъм и увереност в неизбежно - по-доброто бъдеще !

А сега с една слънчева усмивка на моето лице, Ви пожелавам приятно четене, късмет и сполука !

 .

Прочетете ,

Мъдро размислете ,

Правилно решете !

.

Искате ли рязко да увеличите продажбите си, броя на вашите клиенти  и да оптимизирате своя бизнес с помощта на съвременните информационни те- хнологии ? Желаете ли да придобиете значително преимущество пред кон- курентите си ?

Ако отговорът на тези въпроси е “Да”, то тогава прочетете този сайт и посо- чените в него решения за лесното ускоряване на развитието на бизнеса Ви.

Свърши времето, когато, който и да е бизнес можеше да се развива успеш- но без използването на върховите постижения на информационните техно- логии и свързаната с тях удачна реклама в Интернет! Повечето от Вас знаят това и вече имат собствени уеб-сайтове !

А какво е предназначението на бизнес-сайта на една фирма, която продава определени стоки и услуги  ?

 • Ами първото и основното му предназначение е да бъде намиран бър- зо и лесно от всички клиенти, интересуващи от тези стоки и услуги .

Сайтът може да е прекрасен като стил и начин на оформление, но ако е труден за откриване, то ползата от него е никаква. И грамадният информа- ционен проблем на българските агенции за недвижими имоти и строителни фирми  е:

 • че сайтове им изобщо не могат да бъдат откривани по ключовите / оп- ределящите за този бизнес думи .

При направеното проучване, се оказа, че при търсене в Интернет с различ- ни търсачки –Google, Alta Vista, Yahoo и др. - по ключовите/определящите за този бизнес думи, то търсачките успяват да открият и покажат на своята първа  страница сайта на само една- единствена българска агенция за нед- вижими имоти и нито един сайт на строителна фирма.

Сайтовете на останалите агенции за недвижими имоти и на строителните фирми изобщо не могат да бъдат открити по ключовите/ определящите  за бизнеса с недвижими имоти  думи. И тази констатация може да бъде лесно проверена от всеки по долуописания начин !

За българо-говорящите клиенти решаващи/ключови думи за бизнеса с нед- вижими имоти и за строителния бизнес – са следните няколко думи и съче- тания от тях :

 • imoti ;  imoti-bulgaria;  bulgaria-imoti ;  prodava-imoti imoti-prodava ; kupuva-imoti ; imoti-kupuva ; naema-imoti ; imoti-naema ; naemi-imoti ; imoti-naemi ; stroitel ; stroiteli .

Напишете, в която и да е търсачка някоя от тези решаващи думи и/или съ- четания от тях и сами можте да видите резултата. Търсачките намират и по- казват на своята първа страница сайта на само една-единствена българска агенция за недвижими имоти !

Сайтовете на останалите агенции и строителни фирми изобщо не могат да бъдат намерени по тези ключови/решаващи за бизнеса с недвижими имоти и за строителния бизнес думи и съчетания от тях. И в такъв случай,  е резонен въпросът :

 • За какво тогава българските  агенции за недвижими имоти и строител- ни фирми имат сайтове, които никой не може да открие по ключовите/ решаващите за бизнеса с недвижими имоти и за строителния бизнес думи ?

 • По какви думи трябва да бъдат откривани сайтовете на агенциите за недвижими  имоти  и  на  строителните фирми ?  По думите - пирони (pironi), маси (masi) и столове (stolove) ли ?

Клиентите не могат да знаят как точно се казват сайтовете на всичките – ве- че повече от  5000 (пет хиляди) български агенци за недвижими имоти и ог- ромния брой строителни фирми ! Клиентите дори не подозират, че е толко грамаден техния брой.

И никой клиент няма пред себе си списък с имената на сайтовете на аген- циите за недвижими имоти и на строителните фирми, за да може седне и да търси една или друга агенция или строителна фирма по точното име на нейния сайт .

По същия-отчайващ- начин стои и въпросът с търсенето на сайтовете  бъл- гарските агенции за недвижими имоти и строителни фирми от страна на анг-  логоворящите клиенти !  За англоговорящите  клиенти решаващи / ключови думи за бизнеса с недвижими имоти –  са думите :

 • real-estate ; property ; real-estate ; properties ; Bulgaria ; bulgarian – кои- то означават имот / имоти, български и България, а всички възможни съчетания от тях са следните 12 (дванадесет) :
 • real-estate-bulgaria   ;   bulgaria-real-estate    ;  real-estates-bulgaria ;   bulgaria-real-estates ;   bulgarian-real-estate  ;  bulgarian-real-estates

 • property-bulgaria     ;  bulgaria-property      ;   properties-bulgaria ;              bulgaria- properties ;  bulgarian- property  ;   bulgarian-properties

Напишете, в която и да е търсачка някоя от тези решаващи думи и словосъ- четания на английски и ще видите печалния от тях резултат за българските агенции и строителни фирми. Търсачките намират и показват само сайтове на чужди фирми, които са с интереси в сферата на недвижимите имоти в България .

Как постъпва в съвременното информационно общество един клиент, кой- то желае да купи, продаде, наеме или отдаде под наем един имот намиращ се на територията на България ?

Ами що-годе, образованият вече българо-говорящ клиент– живущ в Бълга- рия или чужбина сяда пред служебния или домашния си компютър, напис- ва в търсачката някоя от решаващите/ ключовите за бизнеса с недвижими имоти думи и /или съчетанията от тях :

 • imoti ; imoti-bulgaria; bulgaria-imoti ; prodava-imoti; imoti-prodava ; kupuva-imoti ; imoti-kupuva ; naema-imoti ; imoti-naema ; naemi-imoti; imoti-naemi  и търсачката извършва цялата му работа по намирането на някоя агенция за недвижими имоти, с чието съдействие той може да купи, наеме, продаде или отдаде под наем имот в България.

Ако пък клиентът  търси фирми, които могат да му построят жилища, офиси, хотели и други видове сгради и постройки, или пък се нуждае от каквито и да са други строителни услуги , той ще напише в търсачката някои от реша-  ващите за строителния бизнес думи като :

 • stroitel  или stroiteli и търсачката извършва цялата му работа по нами- рането на някоя строителна фирма, от чиито услуги той се нуждае .

Как постъпват чуждестранните- англоговорящите клиенти, които вече са по- вече от 30 % от купуващите имоти в България и чийто брой, според анали- зите все повече ще се увеличава ?

Английският е деловия език на човечеството. И чужденец, който се интере- сува от имоти в България, написва в търсачката някоя от думите real-estate, property, real-estates , properties– недвижимо имущество/ имот / или имоти на английски / амер.

И, за да конкретизира, че търси имоти именно в България, за да конкрети- зира, че търси български имоти, то ще си полужи с още една дума, за да определи /уточни , че става въпрос за имоти в България, че става въпрос за български имоти и тази допълнителна- определителна дума ще бъде или думата bulgaria или думата bulgarian (български) .

И така, чуждестранният клиент написва в търсачката едно от  гореупомена- тите 12 (дванадесет) решаващи / ключови словосъчетания :

 • real-estate-bulgaria   ; bulgaria-real-estate    ;  real-estates-bulgaria ;   bulgaria-real-estates ; bulgarian-real-estate  ;  bulgarian-real-estates

 • property-bulgaria     ; bulgaria-property    ;  properties-bulgaria ;             bulgaria- properties ; bulgarian- property ;  bulgarian-properties

И се оказва,че при този съвременен и изключително бърз и удобен начин за търсене на стоки и услуги, търсачките намират сайта на само една–един- ствена българска агенция за недвижими имоти !

 • Защо тогава другите  агенции са си направили сайтове,  които не могат да бъдат намирани по ключовите за бизнеса с недвижими имоти думи - то смислен отговор на този въпрос не може да се даде !

Но пък може лесно да  се отговори на въпроса : защо търсачките веднага намират и показват на първата си страница сайта на тази една единствена агенция !

 • Ами, защото името на този сайт съвпада точно с една от ключовите за бизнеса с недвижими имоти думи. Този сайт се казва www.imoti.net .
 • Тоест собствениците на тази фирма /агенция с интереси в сферата на недвижимите имоти са избрали за име на сайта си- именно името на този продукт/ услуга, която фирмата продава.

Така вече разбрахте , какво трябва да се направи, за да може сайтът на една фирма да бъде лесно и бързо намиран от всички клиенти, които се интересуват от стоките и услугите продавани от дадената фирма .

 • Основното, първото,  най-важното  и абсолютно незаменимото нещо – то това е името на сайта да е същото, като стоката/ услугата, която фирмата продава !

Тези имена на сайтовете , които съвпадат с името на стоката/ услугата се наричат говорещи / горещи имена .

И, ако една фирма продава имоти, то е най-добре да има сайт с име:

 • www.prodava-imoti.info или  www.prodava-imoti.biz , или :

 • www.prodava-imoti.org  или www.prodava-imoti.net , или :

 • www.prodava-imoti.com

Като словосъчетанието от двете  думи в името на сайта може и да е обър- нато – и да бъде : www.imoti-prodava.info / biz. /.org /.net /.com

Така всеки българоговорящ клиент, който, чрез Интернет проверява какви имоти се продават в България, като напише в търсачката двете ключови думи imoti и prodava- то веднага и пряко ще попадне, и ще намери именно тази фирма, чийто сайт се казва www.imoti-prodava.info / biz. /.org /.net /.com или пък се казва  www.prodava-imoti.info / biz. /.org /.net /.com

По същия начин стои въпросът с избора на име за сайт на фирма, която пък купува имоти. За такава фирма ще е най-добре да има сайт с име : 

 • www.imoti-kupuva.info / biz. /.org /.net /.com

Като също така, то словосъчетанието от двете думи в името на сайта може да е обърнато  и да бъде : www.kupuva-imoti.info / biz. /.org /.net /.com  

Също така няма никакъв проблем една фирма да има и да използва  – две, три, пет или повече необходими й говорещи /горещи имена на сайтове. Напр., ако една фирма извършва всякакви сделки с недвижими имоти в България – купува, продава, наема и отдава под наем, то тя може безпроб- лемно да използва едновременно няколко говорещи имена- напр.:

 • www.imoti-bulgaria.info ;  www.imoti-prodava.biz ;  www.imoti-kupuva.org ; www.imoti-naema.net  и www.imoti-naemi.com

И в такъв случай, при едновременното използване на всички необходими говорещи/горещи имена, то всеки клиент, който ,чрез Интернет  проверява какви имоти се продават, купуват, наемат и отдават под наем – винаги ще попада веднага и пряко на тази фирма, която използва за име / имена на сайта си тези пет горещи имена .

По–подробни обяснения относно техническата страна на въпроса – за лес- ното използване на повече от едно име на сайт, можем допълнително да ви дадем както ние, така и всеки един друг добре квалифициран уебдизай- нер.

 • А тук само ще отбележим, че ако вече имате собствени сайтове, то не е необходимо да правите нови, тъй като безпроблемно можете, заедно и съвместно със сегашните им имена да използвате  подходящите и желаните от вас говорещи / ключови имена.

А, може ли една фирма да притежава и използва всички говорещи /горещи за даден бизнес имена на сайтове ?

 • Може разбира се, но така тя направо би  “задушила”  всички свои кон- куренти Би придобила огромно, направо унищожително преимущест- во над тях, би създала по този начин пълно и тотално, монополно положение за себе си !

Даже са известни доста случаи, когато една фирма, дори и да не се нуждае от всички говорещи/горещи – за определен бизнес имена, то тя умишлено изкупува всички говорещи /горещи  за този бизнес имена с цел :

 • конкурентите й да нямат възможност да използват говорещите / горе- щите имена за този бизнес и така тя да си осигури огромно предимство пред тях.

Да разгледаме и обратния пример, който за съжаление е характерен за почти всички български агенции за недвижими имоти. И това са случаите, когато агенциите нямат горещи имена на сайтовете си.

 • Какво се получава, ако една агенция има например сайт с име www.fantazia.bg ?

Ами тъй като това е едно НИЩОнеговорещо за бизнеса с недвижими имоти име, то клиенти търсещи да купят, продадат, наемат или отдадат под наем имот, няма как - по ключовите/ решаващите за бизнеса с недвижими имоти думи - да открият в Интернет този сайт.

Или пък намирането на този сайт може да стане само по случайност – след дълго, досадно и уморително търсене, което принуждава, ползващите Ин- тернет изобщо да се откажат от такова досадно, продължително и уморите- лно търсене .

 • Сайт с това име- www.fantazia.bg– би могъл да бъде намерен от инте- ресуващите се от фантастика (fantastika), фантазия (fantasia), но не и от интересуващите се  от недвижими имоти .

И това е така, защото, както вече бе обяснено, то когато един клиент търси, чрез Интернет информация за интересуващите го стоки и услуги, то той не изписва в търсачките имената на фирмите, които продават тези стоки и ус- луги, тъй като :

 • такива фирми има безброй и клиентът не може да знае имената на всички тези фирми, а клиентът изписва в търсачката името на стоката или услугата, която иска да закупи.

И при този начин на търсене, клиентът попада първо, веднага и пряко – на сайтовете с говорещи /горещи имена, които имена съвпадат с имената на търсените от клиентите стоки и услуги.

Има ли други начини за оптимизиране намирането на фирмените сайтове ? 

 • Разбира се, съществуват и други начини, но всички тези други начини могат да бъдат използвани от всички фирми от даден бранш .

А начинът с използването на говорещи /горещи имена на сайтове НЕ може да бъде използван от всички фирми, а само от тези фирми, които притежа- ват такива горещи/говорещи за даден бизнес имена на сайтове !

 • И затова този начин е най-ефикасният , най-ефектният и най-добрият. 

Или по друг начин казано, то тъй като говорещите да даден бизнес имена на сайтове, не са много на брой, а са строго ограничени, то:

 • методът с говорещите имена е най-добрият и най-ефективен, защото :

 • другите методи може да се използват от всички фирми ,

 • а методът с говорещите имена може да се използва :

 • единствено и само от няколко- ограничен - брой фирми, които притежават тези говорещи имена на сайтове и от никои други .

Ето например няколко фирми, които напълно успешно са осигурили разви- тието на своя бизнес с недвижими имоти. Вижте как имената на техните сай-  тове се състоят именно от говорещите / горещите / ключовите за бизнеса с недвижими имоти думи ! Ето сайтовете им :

Можете да посетите и разгледате тези вече функциониращи и с говорещи / ключови имена сайтове,  на които сайтове всеки един англоговорящ клиент бързо, лесно и веднага попада, защото имената им напълно съвпадат с имената на търсените от клиентите стоки и услуги .

Тук всеки може да се опита, сам за себе си да си отговори на въпросите:

 • Защо тези фирми имат сайтове именно с говорещи /горещи /ключови за бизнеса с недвижими имоти имена ?

 • Е, добре де, та аз самият по-малко умен, по-малко изобретателен, по- малко находчив и по-малко възприемчив ли съм към съвременните технологии , отколкото са тези фирми, та да не мога да направя като тях ?

 • Какво всъщност ми пречи, какво ме възпира да направя като тях ?

И, ако считате, че  не можете да изпреварите тези фирми в конкурентната борба, която се пренесе почти напълно в Интернет, то се опитайте поне да ги настигнете ! Станете като тях ! Все още и вие можете да вземете от нас такива говорещи /горещи /ключови за бизнеса с недвижими имоти имена на сайтове ! И така :

За къде без говорещо/ключово име на сайт ?

Както вече бе споменато, освен с говорещите имена , то съществува и друг начин за улесняване на намирането на сайтовете от търсачките, който начин обаче може да се използва от абсолютно всички фирми.

Това е начинът, чрез който също, но само до известна степен, може да кон- тролирате как търсачките "виждат" и намират съдържанието на вашия сайт !

 • И този начин се осъществява ,чрез лесното добавяне на така нарече- ните МЕТА  тагове към  HTLM кода на вашия сайт  !

В тези МЕТА тагове написвате думите и словосъчатанията, които трябва да се асоциират с вашия сайт ! Това нещо може да ви го направи бързо и лес- но, и почти без пари всеки един начинаещ уебдизайнер .

Но от този момент въпросният проблем пак става като първоначалния, като сегашния, а именно :

 • Е ,добре, де , ами  като  в скоро време,  подсетени от мен самия, от такива като мен, или подсетени от само себе , то всички агенции за недвижими имоти сложат в сайтовете си тези МЕТА тагове, то тогава какво ще стане ?

Ами положението ще се върне на изходното - на сегашното ? Тоест :

 • както сега търсачките не могат да намерят сайтовете на българските агенции за недвижими имоти, тогава пък ще намерят по един и същи начин сайтовете на  всичките - повече от 5000 (пет) хиляди български агенции

 • и резултататът между тези агенции ще бъде отново равен, както е равен и сега, и отново отчайващ за клиентите - както сега !

Защото за клиентите няма разлика дали ще намерят нито една агенция, или ще намерят всичките 5000 (пет) хиляди агенции:

 • понеже и в двата случая клиентите не могат да се ориентират ,тъй като и в двата случая им предстои дълго и досадно ровене в Интернет - за да могат да открият една или друга подходяща за тях агенция !

И в този случай, то клиентите отново ще обърнат най-голямо внимание само на тези агенции, чиито сайтове се показват още на първата страница на тър- сачките.

Клиентите ще попаднат веднага на сайтовете с говорещите/горещите имена, които имена точно съвпадат с имената на търсените от клиентите стоки и услуги ,

 • а такива са възможни да бъдат  само десетина- петнадесет сайта, чии- то имена са говорещи / ключови / решаващи за един или друг бизнес.

Още нещо, още по-лошо !

При и чрез използването МЕТА таговете, то положението за агенциите за не- движими имоти се усложнява и влошава още повече, тъй като точно таки- ва МЕТА тагове, които са подходящи да сайтовете на агенциите за недвижи- ми имоти:

 • вече масово започват да се използват и във всякакви други сайтове - на адвокати (които в Б-я са повече от 11 000), нотариуси,  строители, производители на строителни материали, въобще , започват да се из- ползват от всички, чиято дейност по един или друг начин има отноше- ние към недвижимите имоти !

И при това положение, то при търсене по ключови за недвижимите имоти думи, то търсачките ще показват на клиентите не само сайтовете на агенци- ите за недвижими имоти, ами всички тези останали безброй сайтове- на ад- вокати, нотариуси, строители и др.

Та въпросът: " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " -  е твърде, твърде уместен !

И тъй като МЕТА таговете е "оръжие", което може да се използва от всички , то в такъв случай не е никакво оръжие в конкуретната борба .

Докато способът с говорещите/ключовите имена на сайтове, не може да се използва от всички, а само от :

 • строго определен,  малък брой  фирми, които притежават такива говорещи/ горещи / ключови за даден бизнес имена на сайтове, и именно за това начинът с говорещите имена- е най-добрият, най- ефикасният, най-ефектният, най-безапелационният.

Ето ви пример за безнадежното положение, в случай, че се разчита само на използването  на Мета таговете, а се пренебрегва решаващата роля на гово- рещите/ ключовите имена .

Тук ще си послужа с МЕТА тагове, подходящи за сайтове на агенции за нед- вижими имоти ! И вече, то от този мой сайт, тези МЕТА тагове може да си ги откопира всеки и  веднага да си ги сложи в кода на собствения си сайт.

Ето ви МЕТА тагове подходящи за сайтове на агенции за недвижими имоти:

 1. <META NAME="Keywords" CONTENT= "имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти, обяви,продажба,продажби, къща,къщи, вила,вили ,офис,офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 2. <META NAME="description" CONTENT="имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти,обяви,продажба,продажби, къща, къщи, вила,вили,офис, офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 3. <META NAME="Author" CONTENT="Petar Bogdanov,Петър Богданов">

И така от тук ,от този мой сайт, вече всеки може да си ги откопира тези МЕТА тагове и всеки, веднага може да си ги  сложи във HTLM кода на собствения си сайт.

 • Та така, и в такъв случай въпросът ми : - " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " - е напълно уместен,след като всеки може да си сложи подходящи МЕТА тагове в своя сайт.

Но не всеки може да си си сложи подходящото- говорещо/ключово име на сайт, та не се чудете, ами бързо горещо име на сайт си купете, и щракнете тук , за да си го изберете !

В света има специални консултантски фирми, създаващи и запазващи име- на на сайтове, които фирми също така и посредничат за намирането, и заку- пуването на вече открити  и съществуващи / запазени имена.

 • Най-известните фирми са американските VeriSign и SnapNames , които още от 2002 г.  упражняват такава дейност.

 • Но цените, на които те предлагат говорещите/ключовите за даден биз- нес имена на сайтове са фантастично високи за българските условия.

Кратка информация за тези фирми VeriSign и SnapNames  ще намерите по-нататък в сайта .

Също така , за ваше улеснение е полезно да знаете, че:

 • имената на сайтовете се наричат домейни .

Сега, ако желаете да узнаете, кои са свободните - говорещи / ключови имена на сайтове за недвижими имоти, които все още можете да закупите от нас - щракнете тук !

 
 

 място за вашата реклама 

 
 

Real Estate Bulgaria
  Dream Bulgarian homes
   www.forsaleinbg.com

Sofia Development LLC.
 Строително инвестиционна компания!
 
Real Estate Development Company.
  
www.sofiadevelopment.com

Bulgaria In Properties
 Cheap Bulgarian Property for sale
 English/Bulgarian Estate Agency

 
www.BulgariaInProperties.com

Realigro real estate
   The first real estate
   in Europe and Caribbean.

   
www.realigro.com

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

.
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

 За къде без говорещо/ключово име

 Контакти с нас

 Принт вариант

 
.

 Информацията в сайта се обновява ежедневно.  Дизайн:  www.petarbogdanov.com © 2006. Всички права запазени

.

към върха на страницата

.
.